Start Uppåt Produkter Tjänster Nyheter Våra agenturer och samarbetspartners Bilder Information Utskick Utställningar mm. International

Arbetsmiljöpolicy


 

  • En bra arbetsmiljö uppnås genom kontinuerlig handledning, information, utbildning, fortbildning, utvecklingssamtal och avgångsintervjuer.

  • Vi strävar efter att minska riskerna för hot, stress och obekväma arbetsställningar.

  • Vi strävar också efter att minska personalens exponering för hälsovådliga ämnen.

  • Vi arbetar för att personalen skall beredas möjlighet att utanför ordinarie arbetstid bedriva någon form av fysisk aktivitet, och ställer oss positiva till att ge ekonomiskt stöd för detta i den omfattning gällande lagstiftning tillåter.

  • Genom förebyggande friskvårdsarbete arbetar vi för att hålla en hög frisknärvaro och höja livskvaliteten för personalen.

  • All personal skall känna att man är delaktig i företagets planering och har möjlighet att påverka beslut efter den kompetens man besitter.
Senast ändrad: 02 juli 2014